Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE

Data publikacji: 2021-04-14

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE

 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie (dalej: MGOPS) reprezentowany przez Kierownika MGOPS, z siedzibą w Zagórowie, ul. Kościelna 4 ,62-410 Zagórów, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 274 88 33, adres email: opszagorow@konin.lm.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Poradnie, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) w następujących celach:
 1. obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187.)
 2. obsługa rejestru skarg i wniosków  zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Art. 221-260 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187.)
 3. archiwizacja dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164.)

 

 1. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi MGOPS zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 5 lat dla celów określonych w pkt. 3 lit. a),b) Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W związku z przetwarzaniem przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a) – k). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE (plik docx 23KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP