Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATEK MIESZKANIOWY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pobierz Wniosek od 1 lipca 2021 r.
Oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Pobierz Oświadczenie.
Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdza podpisem prawdziwość informacji we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.


2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pobierz druk Deklaracja

3. Zaświadczenie o dochodach. Pobierz druk Zaświadczenie

4. Ponadto załączniki:

- umowa najmu ze składnikami czynszu określającymi wysokość opłat za miesiąc w którym składany jest wniosek,

- w przypadku emerytów i rencistów - decyzja organu przyznającego rentę/emeryturę lub odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury brutto za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia,

- w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,

- w przypadku osób otrzymujących świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej - ich kwotę i okres za jaki były pobrane poświadczają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej .

- w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy
- osoby bezrobotne - decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaświadczenie dotyczące pobranych składek zdrowotnych za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.

- jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004r.).

- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (kserokopię), rachunki za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości.

II. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATEK ENERGETYCZNY

1. Wniosek - dostępny w menu DRUKI lub do pobrania tutaj Wniosek


2. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek może żądać dostarczenia innych dokumentów niż w/w, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP