Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+)

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego za dany miesiąc nastąpi najpóźniej do 30 dnia każdego miesiąca.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca, wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Termin wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych będą realizowane w dniach 15-ego każdego miesiąca.

Terminy wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje o terminach wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
ZASIŁEK CELOWY, ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY - wypłaty 5-go, 15-go oraz 25-go dnia każdego miesiąca
ZASIŁEK OKRESOWY - wypłata 5-go oraz 25-go dnia każdego miesiąca
ZASIŁEK STAŁY - wypłata 25-go dnia każdego miesiąca
Jeżeli termin wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenia te wypłacane będą w najbliższy dzień pracy MGOPS.

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP