Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Deklaracja dostępności (www.mgopszagorow.opsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-03-11

Deklaracja dostępności

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgopszagorow.opsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-08-24 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-11 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Lewicz, opszagorow@konin.lm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (63) 274-88-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów . Do budynku MGOPS prowadzi główne przejście przez Urząd Miejski w Zagórowie wejście A, korytarzem prosto na podwórze. Z podwórza wejście B na parterze po schodach na 1 piętro. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością. W budynku B MGOPS nie ma windy ani platformy. Dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Pracownicy biur na piętrze są zobowiązani do zejścia na parter budynku celem obsługi interesanta z niepełnosprawnością. Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Mały Rynek około 200 metrów do głównego wejścia. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w budynku D wejście od podwórza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie MGOPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Aktualizacja deklaracji: 2022-03-28

Otwórz deklarację dostępności strony www.mgopszagorow.opsinfo.pl

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP