Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Powrót

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Data publikacji: 2022-02-03

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7  Równowaga społeczna
Działania 7.1 Aktywna integracja Poddziałania 7.1.2. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

 

Miasto Zagórów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu

projektu w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 

I. Cel projektu:

Działania z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 1. Aktywizacja zawodowa:
 • uczestnictwo w zajęciach CIS i KIS,
 • praktyki lub staże,
 • kursy lub szkolenia zawodowe,
 • zajęcia dla osób niepełnosprawnych w WTZ,
 • kształcenie ustawiczne w celu zdobycia zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej poprzez usługę trenera pracy, asystenta pracy lub doradcy zawodowego.
 1. Aktywizacja edukacyjna:
 • zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia,
 • usługa brokera edukacyjnego,
 • zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego w celu uzyskania zawodu lub przygotowania

zawodowego.

 1. Aktywizacja społeczna:
 • usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami (asystenci),
 • usługi wspierające animację lokalną – zatrudnienie animatora lokalnego, lidera KIS,
 • usługi wsparcia i aktywizacji dla rodzin marginalizowanych (asystenci rodziny, konsultanci, mediatorzy), organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy,
 • praca socjalna,
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera

 

 1. Aktywizacja zdrowotna:
 • Programy psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu,
 • programy terapeutyczne w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą
 • badania profilaktyczne lub specjalistyczne

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta Zagórów przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług aktywnej integracji adekwatne do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

 

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym.
 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 3. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym. wraz z ich krótkim opisem.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 5. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 8. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym. Max. 30 pkt
 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

 

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 25.02.2022 r. na adres e-mail: iod@zagorow.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 214KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP