ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów - ankieta

2023-09-28

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów".

Dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji społecznej Gminy Zagórów będą wyniki badań ankietowych.

W tym właśnie miejscu chcemy zaprosić Państwa – mieszkańców, do wyrażenia swojego zdania na temat głównych obszarów działalności naszego samorządu. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 min. Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi będą prezentowane w formie zbiorczej.

Ankieta dostępna jest do 20 października 2023 roku pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/ZagorowSRPS

ZACHĘCAM KAŻDEGO DO WYPEŁNIENIA ANKIETY !!!!

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-28
Logo flaga i godło PL

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj całość artykułu "„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

"Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

2023-07-03
Logo flaga i godło PL

Gmina Zagórów realizuje program ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 •  Moduł I, angażujący wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 •  Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy stale lub czasowo wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach modułu II trzech seniorów z terenu gminy otrzymało wraz z opłaconym abonamentem tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona jest w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, - detektor upadku, - czujnik zdjęcia opaski, - lokalizator GPS, - funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Dzięki połączeniu seniora z operatorem, dyspozytor może udzielić pomoc poprzez kontakt z osobą z najbliższego otoczenia (rodzina, sąsiad, opiekun), pracownikiem ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Dofinansowanie z budżetu państwa:

Moduł I- 6 461,19

Moduł II-2 640,00

Całkowita wartość- 11 376,49

Plakat - dofinasowanie
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt ,,Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023 – 2024”.

2023-05-18
Logo Wielkopolski System Opieki Seniora

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie realizuje projekt ,,Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023 – 2024”.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 20 seniorów z terenu gminy Zagórów, mających ukończone 60 lat. Seniorzy w najbliższym czasie zostaną wyposażeni w ,,opaski życia”, zakładane na nadgarstek, wyposażone w: przycisk alarmowy umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki, miernik tętna, temperatury, saturacji oraz krokomierz. Dodatkowo opaska posiada lokalizator GPS, wskaźnik daty i godziny oraz ładowania baterii. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy, jeśli nie ma potrzeby wzywania służb ratunkowych to uruchamiają sieć pomocową, czyli osoby wskazane przez seniora do pierwszego kontaktu. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają.

Projekt realizowany jest od maja 2023 r. do grudnia 2024 r. celem projektu jest przede wszystkim: zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych zamieszkujących samotnie, podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi w naturalnym środowisku zamieszkania, pobudzenie aktywności i wolontariatu społeczności lokalnej na rzecz osób starszych w gminie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Realizacja Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023 - edycja 2023

2023-03-16
Plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA SENIORZY! Gmina Zagórów zamierza przystąpić do realizacji projektu ,,Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023 – 2024”.

2023-03-16

Projekt ten skierowany jest do osób mających ukończone 60 lat. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z usługi teleopieki poprzez otrzymanie na czas określony „opaski życia”. Opaska zakładana jest na nadgarstek, wyposażona w: przycisk alarmowy umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy, jeśli nie ma potrzeby wzywania służb ratunkowych to uruchamiają sieć pomocową, czyli osoby wskazane przez seniora do pierwszego kontaktu w razie nagłej sytuacji. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym.

Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uczestnika projektu. Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski bezpieczeństwa proszone są o kontakt
z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagórowie do dnia 24.03.2023r. Liczba opasek jest ograniczona.

Załączniki:

 1. UWAGA SENIORZY! Gmina Zagórów zamierza przystąpić do realizacji projektu ,,Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023 – 2024”. (plik docx 522KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

2023-03-01

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie realizuje zadania w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie 140 535,60 zł.

Celem Programu  jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Zadania Asystenta powinny zwiększyć szanse osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

 

Pomoc Asystenta polega w szczególności na wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu
z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnicy programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)
Plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

2023-03-01

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie realizuje zadania w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie 8 160,00zł.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia dla stałych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do tego rodzaju wsparcia i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej.  Opieka wytchnieniowa daje możliwość czasowego zastępstwa w opiece lub pomocy w codziennie wykonywanych czynnościach.

Realizacja Programu odbywa się w ramach  świadczenia usługi wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w wymiarze 200 godzin. 

Uczestnikami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Efektem Programu jest odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych, zapewnienie im czasu wolnego, który mogą wykorzystać na regenerację, zrealizowanie własnych potrzeb, zadbanie o własne zdrowie itp. Opieka wytchnieniowa daje wiele możliwości dla stałego opiekuna, który musiał podporządkować swój rozkład dnia na rzecz wsparcia dla osoby niepełnosprawnej w prawie każdym elemencie życia codziennego.

Plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Aplikacja mobilna mZUS

2023-02-06

Złóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS

 • prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
 • szybka informacja o Twoim wniosku
 • wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
 • powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
 • wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store

Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego.

Złóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS - plakat

Załączniki:

 1. Złóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS - plakat (plik PDF 660KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia dla rodziny z ZUS

2023-02-06
 • Świadczenie wychowawcze 500+
 • Rodzinny kapitał opiekuńczy
 • Dofinansowanie pobytu w żłobku
 • Program Dobry Start 300+

Załączniki:

 1. Świadczenia dla rodziny z ZUS - ulotka informacyjna (plik PDF 1003KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

2023-01-25

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego.

 Celem Programu  jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Pomoc Asystenta może polegać w szczególności na wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu
z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Uczestnikami programu mogą być:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować telefonicznie
63 2748805, 63 2748833 z pracownikami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagórowie.

Ikonka symbolizująca artykuł

,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

2023-01-25

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego.

 Celem Programu jest zapewnienie wsparcia dla stałych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do tego rodzaju wsparcia i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej.  Opieka wytchnieniowa daje możliwość czasowego zastępstwa w opiece lub pomocy w codziennie wykonywanych czynnościach.

 Realizacja Programu odbywać się będzie w ramach  świadczenia usługi wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w maksymalnym wymiarze 240 godzin. 

Uczestnikami programu mogą być członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować telefonicznie 63 2748805, 63 2748833
z pracownikami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

2023-01-25

Gmina Zagórów informuje, że po raz kolejny przystępuje do ogólnopolskiego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowanego w 80% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja programu w dużym stopniu  zależna jest od uzyskanego dofinansowania i podpisania umowy. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

* Moduł I, angażujący wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

* Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy stale lub czasowo wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach modułu II trzech seniorów z terenu gminy może otrzymać wraz z opłaconym abonamentem tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona jest w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, - detektor upadku, - czujnik zdjęcia opaski, - lokalizator GPS, - funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Dzięki połączeniu seniora z operatorem, dyspozytor może udzielić pomoc poprzez kontakt z osobą z najbliższego otoczenia (rodzina, sąsiad, opiekun), pracownikiem ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Realizatorem programu na terenie Gminy Zagórów będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować  telefonicznie 63 2748805, 63 2748837
z pracownikami socjalnymi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie.

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów
tel. (63)274-88-33

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności