Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Data publikacji: 2022-02-03

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7  Równowaga społeczna
Działania 7.1 Aktywna integracja Poddziałania 7.1.2. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

 

Miasto Zagórów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu

Czytaj całość publikacji "Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe"

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 214KB)

Dodatek osłonowy - wnioski od 4 stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-05

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że od 4 stycznia 2022 r.  można składać wnioski o nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym*.

*Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500** zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

**podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP – od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników MGOPS w siedzibie przy ul. Kościelnej 4,

Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak wypełnić wniosek do pobrania tutaj: wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
63 274-88-33, 63 274-88-35 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

Załączniki:

 1. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 161KB)
 2. RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE (plik docx 21KB)
 3. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (plik docx 57KB)

Informacja o godzinach pracy w dniu 31.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-12-31

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że w dniu 31 grudnia 2021 r. będzie czynny do godziny 14.00.

Informacja o dniu wolnym od pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Data publikacji: 2021-12-17

Uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) został Zarządzeniem nr 30/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie z dnia 14.12.2021 r. ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie, w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. tj. święto przypadające w sobotę.

 

Kierownik

Marzena Rogowska

Świadczenie 500+ będzie wypłacał ZUS - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2022 r.

Data publikacji: 2021-12-01

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie organem realizującym program "Rodzina 500 plus".

W dniu 21 października 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu Rodzina 500 plus będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

W celu umożliwienie osobom wykluczonym cyfrowo składania wniosków o świadczenie w formie elektronicznej w ustawie wprowadzono przepisy, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Nowela zakłada, że  ZUS będzie stopniowo przejmował program Rodzina 500 plus. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie, będziemy również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy zasiłkowe, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE W KOPOJNIE

Data publikacji: 2021-09-14

Plakat Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kopojnie

Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

Data publikacji: 2021-06-18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że od 1 lipca 2021 r. nie będzie organem realizującym program "Dobry start".

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

300+

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Data publikacji: 2021-06-14

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że od 1 lipca 2021 roku zmianie ulega Ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie:

1) jednoosobowym - 40%, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

2) wieloosobowym - 30%przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględniać się będzie kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2020 wyniosło: 5167,47 zł. 

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Nowe wzory wniosków będzie można pobrać od 1 lipca 2021 roku ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie. Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 274-88-35.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Data publikacji: 2021-04-23

Przypominamy, że: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września br.

Spisz się przez Internet! To szybka i wygodna metoda udziału w spisie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

W Urzędzie Miejskim w Zagórowie mieści się także stanowisko komputerowe do samospisu.

 

Narodowy Spis Powszechny

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+)

Data publikacji: 2021-04-15

Od 1 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, na który będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawcego i będzie trwał do 31 maja 2022 r.
Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. jest złożenie nowego wniosku. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.
Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r., w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,

- w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami'

Data publikacji: 2021-04-09

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, na terenie miasta i gminy Zagórów.

Okres realizacji programu: 1.01. – 31.12.2021 r.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze miesięcznym do 30 godzin. Usługi te mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 do 22:00.

Czytaj całość publikacji "Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami'"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik docx 14KB)
 2. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik docx 15KB)

WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2021-04-07

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Jakie są główne złożenia programu ?
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
Jak to działa?
Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

- 22 505 11 11.

Czytaj całość publikacji "WSPIERAJ SENIORA"

wspieraj seniora - plakat 1wspieraj seniora - plakat 2

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia Wielkanocne

Załączniki:

 1. Życzenia Wielkanocne (plik docx 1592KB)

Szczepienia przeciw COVID-19 REJESTRACJA

Data publikacji: 2021-01-13

Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Jak się będzie można zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 

2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj.

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

Mobilne zespoły dla potrzebujących

Jeśli masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, możesz skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Zapisz się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień i ustal dogodny termin. O tym, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dowiesz się, dzwoniąc na infolinię 989.

Załączniki:

 1. Szczepienia (plik docx 196KB)

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-13

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będą przyjmowane:

- od 1 lutego 2021r. – w formie elektronicznej- za pośrednictwem:

bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Platformy e PUAP,

- od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie, ul. Kościelna 4,
w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Ważne ! Aby nie stracić prawa do świadczenia za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r.

Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Data publikacji: 2021-01-12

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzane są poprzez dodanie art. 15zzzic – 15zzzii do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Czym jest „dopłata do czynszu”?

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę jest traktowany jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy.

     Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Przykład:

Pięcioosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) wynajmuje 82,5-metrowe mieszkanie od prywatnego właściciela, za które płaci 3200 zł. Na tę kwotę składają się:

 • 2300 zł – czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela,
 • 900 zł – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci) – tzw. opłaty licznikowe.

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł.

Łączne dochody rodziny, które przed pandemią wynosiły 7500 zł, spadły o 25%, tj. o 1875 zł do wysokości 5625 zł.

Łączna suma wsparcia może stanowić 1500 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 2300 zł wynosi 1725 zł, a więc więcej niż maksymalna wysokość dopłaty). Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł, dopłata do czynszu wyniesie 1215 zł (tj. 1500 zł łącznego wsparcia minus 285 zł dodatku mieszkaniowego).

Czytaj całość publikacji "Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

Załączniki:

 1. Oświadczenie o spełnianiu przez najemcę warunków, o których mowa w art. 15 zzzid ust. 1 pkt 2 i pkt 3 (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w 2019 r. (plik docx 13KB)

Zarządzenie Kierownika MGOPS w Zagórowie

Data publikacji: 2020-12-07

Zarządzenie nr 10/2020
Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie z dnia 17.12.2020 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Kierownika MGOPS wZagórowie (plik pdf 17KB)

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Data publikacji: 2020-11-23

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Zagórowa wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM CZYSTE POWIETRZE"

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby programu "Czyste Powietrze" (plik docx 198KB)
 2. RODO - Klauzula informacyjna (plik docx 21KB)

Grant STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Data publikacji: 2020-11-13

Informujemy, iż Gmina Zagórów otrzymała Grant w łącznej kwocie 72.110,60 zł na wsparcie:

Czytaj całość publikacji "Grant STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

Załączniki:

 1. Grant STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (plik pdf 17KB)

Informacja Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r.

Data publikacji: 2020-11-05

INFORMACJA
Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z dnia 04 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo
Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758) w celu minimalizacji ryzyka zakażeń chorobą zakaźną COVID-19, informujemy, że
W okresie od 04 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r. wprowadza się system pracy zdalnej i rotacyjnej. Pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą obsługiwać interesantów w godzinach od 7.00 - 11.00 oraz od 12.00 - 16.00

Czytaj całość publikacji "Informacja Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. "

Załączniki:

 1. Informacja Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. (plik pdf 33KB)
 2. Informacja Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. (plik pdf 98KB)

Ograniczona obsługa w MGOPS w Zagórowie

Data publikacji: 2020-10-22

INFORMACJA
Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z dnia 22 października 2020 r.

Szanowni Państwo
Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758) w celu minimalizacji ryzyka zakażeń chorobą zakaźną COVID-19, informujemy, że
z dniem 22 października 2020 r. do odwołania

Czytaj całość publikacji "Ograniczona obsługa w MGOPS w Zagórowie"

Załączniki:

 1. Ograniczona obsługa w MGOPS w Zagórowie (plik pdf 33KB)

Zamknięta Kasa od 01 czerwca 2020

Data publikacji: 2020-05-15

Szanowni Państwo

MGOPS w Zagórowie informuje, że z dniem 01 czerwca 2020r. zaprzestaje wypłat w kasie Urzędu Miejskiego w Zagórowie.

Czytaj całość publikacji "Zamknięta Kasa od 01 czerwca 2020"

Informacja Kierownika MGOPS

Data publikacji: 2020-05-15

Szanowni Państwo
Informujemy, że MGOPS w Zagórowie z dniem 18 maja 2020r. zostanie otwarty dla interesantów. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i urzędników w siedzibie MGOPS wprowadzono limity dotyczące liczby osób przebywających w budynku - podczas załatwiania sprawy, przy stanowisku będzie mógł przebywać tylko jeden petent, a każda osoba znajdująca się na terenie MGOPS zobowiązana jest do stosowania następujących zasad ostrożności :
- zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób ( co najmniej 2 metry )
- zasłonięcie ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części , maseczki
- dezynfekcja rąk po wejściu do MGOPS

Czytaj całość publikacji "Informacja Kierownika MGOPS"

Wsparcie dla seniorów - Bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Data publikacji: 2020-05-08

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie dla seniorów - Bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"

Wsparcie dla seniorów - Bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiegoWsparcie dla seniorów - Bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Wsparcie dla osób w kryzysie- bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców Wielkopolski

Data publikacji: 2020-05-08

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie dla osób w kryzysie- bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców Wielkopolski"

Wsparcie dla osób w kryzysie- bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców wielkopolskiWsparcie dla osób w kryzysie- bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców wielkopolski

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy - bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców Wielkopolski

Data publikacji: 2020-05-08

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie dla osób doświadczających przemocy - bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców Wielkopolski"

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy - bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców WielkopolskiWsparcie dla osób doświadczających przemocy - bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców Wielkopolski

Maseczki dla osób starszych samotnych

Data publikacji: 2020-04-16

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że istnieje możliwość otrzymania maseczki wielorazowego użytku przez osoby starsze samotne, oraz osoby objęte opieką MGOPS Zagórów. Więcej informacji pod nr tel: 63-274-88-37, 63-274-88-05, 63-274-88-33

Informacja dotycząca koronawirusa

Data publikacji: 2020-03-18

W załączeniu plakaty informacyjne.

Załączniki:

 1. Jak zapobiegać zakażeniu? (plik PDF 225KB)
 2. Numery telefonów (plik pdf 257KB)

Informacja dla osób przebywających na kwarantannie

Data publikacji: 2020-03-18

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie
Co to oznacza?

Czytaj całość publikacji "Informacja dla osób przebywających na kwarantannie"

Załączniki:

 1. Informacja dla osób przebywających na kwarantannie (plik pdf 114KB)

MGOPS w Zagórowie z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zamknięty dla interesantów.

Data publikacji: 2020-03-16

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w celu minimalizacji ryzyka zarażeń koronawirusem informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania będzie zamknięty dla interesantów.

Czytaj całość publikacji "MGOPS w Zagórowie z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zamknięty dla interesantów."

Załączniki:

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zamknięty dla interesantów. (plik pdf 1057KB)

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie

Data publikacji: 2020-01-21

W związku z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie

Czytaj całość publikacji " Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o świadczeniu usług asystent osoby niepełnosprawnej (plik pdf 4754KB)

Program Rehabilitacji Kompleksowej

Data publikacji: 2019-10-02

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej.
Kontakt PFRON:
Infolinia: ( 22) 50 55 600
adres email: ork@pfron.org.pl
www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Załączniki:

 1. Program Rehabilitacji Kompleksowej (plik pdf 22954KB)

Projekt DROGOWSKAZ - kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski

Data publikacji: 2019-09-03

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z JOLANTA WOŹNICA PERSONA OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY na terenie powiatu słupeckiego (gminy: Lądek - gmina wiejska, Orchowo - gmina wiejska, Ostrowite - gmina wiejska, Powidz - gmina wiejska, Słupca,
Słupca - gmina wiejska, Strzałkowo - gmina wiejska, Zagórów)realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. DROGOWSKAZ - kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski.

Załączniki:

 1. Projekt DROGOWSKAZ - kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski (plik pdf 343KB)

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Data publikacji: 2019-06-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje o możliwości pobierania i składania wniosków o ustalenie prawa do poszczególnych świadczeń na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020:
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300 +)
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Czytaj całość publikacji "Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020"

Załączniki:

 1. Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020 (plik pdf 760KB)

Kurs " Opieka nad osobą starszą"

Data publikacji: 2019-05-30

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie poszukuje osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie w ramach którego będzie możliwość ukończenia kursu " Opieka nad osobą starszą"
Prosimy o kontakt: tel. 63-274-88-33, 63-274-88-05, 63-274-88-35

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Data publikacji: 2018-07-01

Klauzula informacyjna

Czytaj całość publikacji "Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO"

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO (plik docx 74KB)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Data publikacji: 2018-06-13

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje o możliwości pobierania i składania wniosków o ustalenie prawa do poszczególnych świadczeń na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019:

Czytaj całość publikacji "TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019"

Innowacja społeczna

Data publikacji: 2017-11-07

Asystent Osoby Starszej- nowa forma wsparcia dla osób starszych/ zależnych.
Realizowana w ramach projektu grantowego ,,Przepis na wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Innowacja społeczna (plik docx 283KB)

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia z Programu Rodzina 500+.

Data publikacji: 2017-07-25

Informujemy, że 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia z Programu Rodzina 500+.
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku - od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Wnioski na kolejne okresy można składać od 1 sierpnia danego roku.

Czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia z Programu Rodzina 500+. "

Informacja dotycząca świadczenia 500+

Data publikacji: 2017-06-29

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane
od dnia 1 sierpnia danego roku.

Czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca świadczenia 500+ "

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca świadczenia 500+ (plik pdf 788KB)

Bądźmy e-Mocni!

Data publikacji: 2017-06-20

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z korzystania z Internetu! Bądźmy e-Mocni!

Czytaj całość publikacji "Bądźmy e-Mocni!"

Bądźmy e-Mocni!

Zbiórka mebli, sprzętu, odzieży

Data publikacji: 2017-03-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie organizuje zbiórkę: mebli, sprzętu, odzieży. Szczegółowe informacje u Kierownika MGOPS i pracowników socjalnych. KONTAKT: tel: 63 274 88 33, 63 274 88 35 , 63 274 88 05

Załączniki:

 1. Zbiórka mebli, sprzętu, odzieży (plik pdf 486KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2016-11-16

W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

"Aktywni i Niezależni - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim".

Data publikacji: 2016-11-16

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ informuje o nowym projekcie pn. "Aktywni i Niezależni - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim".

Czytaj całość publikacji ""Aktywni i Niezależni - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim"."

Załączniki:

 1. "Aktywni i Niezależni - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim". (plik pdf 3081KB)

Program Rodzina 500 + w gminie Zagórów

Data publikacji: 2016-03-07

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. jednostką odpowiedzialną za realizację programu Rodzina 500 +, na terenie Gminy Zagórów, będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500 + w gminie Zagórów"

Załączniki:

 1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 228KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowiska: samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych oraz samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

Data publikacji: 2016-03-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że ogłasza nabór na stanowiska: samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych oraz samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce nabory na stanowiska.

Przydział rejonów pracowników socjalnych MGOPS Zagórów

Data publikacji: 2016-02-22

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2016r. nastąpił nowy podział rejonów pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie. Przydział rejonów zamieszczony jest w zakładce KONTAKTY oraz w załączniku.

Załączniki:

 1. Rejony MGOPS Zagórów (plik pdf 768KB)

Termin wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych

Data publikacji: 2015-08-21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych będą realizowane w dniach 15-ego każdego miesiąca.

Terminy wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Data publikacji: 2015-08-21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje o terminach wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
ZASIŁEK CELOWY, ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY - wypłaty 5-go, 15-go oraz 25-go dnia każdego miesiąca
ZASIŁEK OKRESOWY - wypłata 5-go oraz 25-go dnia każdego miesiąca
ZASIŁEK STAŁY - wypłata 25-go dnia każdego miesiąca
Jeżeli termin wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenia te wypłacane będą w najbliższy dzień pracy MGOPS.

" CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Data publikacji: 2014-02-13CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pn.
LEPSZE JUTRO
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
poszukuje osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat, spełniających jednocześnie następujące kryteria:
- zamieszkujące teren powiatu słupeckiego,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Czytaj całość publikacji "" CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA""

Załączniki:

 1. CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA (plik pdf 107KB)

Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Data publikacji: 2013-05-13

Projekty realizowane.
Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Nadrzędnym celem Projektu jest wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie konińskim, w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, Mieście Konin.

Planowane w ramach projektu działania mają za zadanie wspierać i integrować środowisko subregionu w celu budowania partnerstw lokalnych oraz zwiększenia poziomu wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej wśród jego mieszkańców.

Oferta projektu KOWES zakłada:

udzielenie wsparcia merytorycznego podmiotom ekonomii społecznej z subregionu konińskiego, kompleksową pomoc w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych, coaching, doradztwo prawne, księgowe, finansowe, badania marketingowe, marketing i promocję, wizyty studyjne, szkolenia przygotowujące do pracy w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie inwestycyjnei pomostowe na utworzenie spółdzielni socjalnej, zatrudnienie pracowników lub stworzenie nowych miejsc pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych w subregionie konińskim.

Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej".Biuro Projektu:

ul. 3 Maja 26, 62-500 Konin

tel. +48 63 245 58 29

mail: kowes@spoldzielnie.org
www.kowes.spoldzielnie.org

Spotkanie informacyjne "Zostań swoim szefem-wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności"

Data publikacji: 2013-02-25

SPOTKANIE INFORMACYJNE Zostań swoim szefem - wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie, osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
Dla kogo spotkanie:
 Dla osób bezrobotnych nieposiadających wykształcenia średniego, planujących rozpocząć działalność gospodarczą,
 Dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych planujących rozpocząć działalność gospodarczą,
 Dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Czas i miejsce spotkania
 7 marca 2013 roku, godzina 10.00 - 12.30
 Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1-go Maja 9, sala nr 252 (I piętro)
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia udziału do dnia 5 marca 2013 r., do godz. 12.00 na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl pod nr tel. 63/ 240 32 76
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele:
 Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej,
 Urzędu Miejskiego w Koninie,
 Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie,
 Centrum Doradztwa Unijnego w Poznaniu
Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet państwa.

Załączniki:

 1. Program spotkania (plik pdf 107KB)
 2. Spotkanie informacyjne (plik pdf 133KB)

Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Data publikacji: 2012-12-31

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Załączniki:

 1. Ustawa - Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (plik pdf 32KB)

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

Data publikacji: 2012-08-24

Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

Czytaj całość publikacji "Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r. "

Załączniki:

 1. Rozporządzenie (Dz.U.z 2012r. poz. 823) (plik pdf 31KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP