ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

2023-01-25

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego.

 Celem Programu  jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Pomoc Asystenta może polegać w szczególności na wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu
z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Uczestnikami programu mogą być:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować telefonicznie
63 2748805, 63 2748833 z pracownikami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagórowie.

Ikonka symbolizująca artykuł

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

2023-01-25

Gmina Zagórów informuje, że po raz kolejny przystępuje do ogólnopolskiego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowanego w 80% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja programu w dużym stopniu  zależna jest od uzyskanego dofinansowania i podpisania umowy. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

* Moduł I, angażujący wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

* Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy stale lub czasowo wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach modułu II trzech seniorów z terenu gminy może otrzymać wraz z opłaconym abonamentem tzw. „opaskę bezpieczeństwa”. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona jest w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, - detektor upadku, - czujnik zdjęcia opaski, - lokalizator GPS, - funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Dzięki połączeniu seniora z operatorem, dyspozytor może udzielić pomoc poprzez kontakt z osobą z najbliższego otoczenia (rodzina, sąsiad, opiekun), pracownikiem ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Realizatorem programu na terenie Gminy Zagórów będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować  telefonicznie 63 2748805, 63 2748837
z pracownikami socjalnymi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

2023-01-25

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego.

 Celem Programu jest zapewnienie wsparcia dla stałych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do tego rodzaju wsparcia i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej.  Opieka wytchnieniowa daje możliwość czasowego zastępstwa w opiece lub pomocy w codziennie wykonywanych czynnościach.

 Realizacja Programu odbywać się będzie w ramach  świadczenia usługi wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w maksymalnym wymiarze 240 godzin. 

Uczestnikami programu mogą być członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować telefonicznie 63 2748805, 63 2748833
z pracownikami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

II edycja Pilotażowego Projektu „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”.

2022-08-02
Logo Wielkopolski System Opieki Seniora

Gmina Zagórów w miesiącu lipcu wraz z 9 – cioma gminami z Wielkopolski przystąpiła do realizacji II edycji Pilotażowego Projekt „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”. Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na szczeblu wojewódzkim realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a na poziomie Gminy program koordynuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie. Natomiast usługi teleopieki realizowane będą przez spółkę Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach.

Z Gminy Zagórów 5 seniorów po 60 roku życia, zamieszkujących samotnie prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymało „opaskę życia”. Opaska zakładana jest na nadgarstek, wyposażona w: przycisk alarmowy umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki, miernik tętna, temperatury, saturacji oraz krokomierz. Dodatkowo opaska posiada lokalizator GPS, wskaźnik daty i godziny oraz ładowania baterii. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy, jeśli nie ma potrzeby wzywania służb ratunkowych to uruchamiają sieć pomocową, czyli osoby wskazane przez seniora do pierwszego kontaktu w razie nagłej sytuacji. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają.

Celami szczegółowymi projektu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych zamieszkujących samotnie;
 • podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi w naturalnym środowisku zamieszkania;
 • pobudzenie aktywności i wolontariatu społeczności lokalnej na rzecz osób starszych w gminach.

Z w/w opasek seniorzy będą mogli korzystać bezpłatnie do końca 2022 roku. Następnie opaski zostaną zwrócone do ROPS w Poznaniu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

2022-03-07

Gmina Zagórów informuje, że zamierza przystąpić do ogólnopolskiego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja programu zależna jest od uzyskania dofinansowania i podpisania umowy. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Czytaj całość artykułu "Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla mieszkańców gminy Zagórów

2022-03-07

Wszystkie osoby i organizacje zainteresowane chęcią zakwaterowania u siebie uchodźców z Ukrainy prosimy o zgłaszanie się osobiście do tut. MGOPS w Zagórowie:  
ul. Kościelna 4 lub  pod nr tel.: 506480688, 63 2748805, 63 2748837. Zakwaterowanie zostanie poprzedzone wizytacją lokalu przez pracowników MGOPS. Każdy przypadek przyjęcia do siebie uchodźców musi zostać do nas zgłoszony. Ponadto pobyt rodzin z Ukrainy zakwaterowanych w prywatnych lokalach i mieszkaniach na dzień dzisiejszy nie będzie finansowany ze środków budżetu państwa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do Mieszkańców Gminy Zagórów

2022-03-01

                                                                                                                                              Zagórów, dnia 28 lutego 2022 r.
Apel do Mieszkańców Gminy Zagórów
Włączamy się do akcji pomocy na rzecz Ukrainy!
Od poniedziałku zbieramy potrzebne artykuły dla kobiet z dziećmi przebywającymi na przejściach granicznych.
Zbieramy:
- żywność długoterminową: konserwy, olej, cukier, makarony, ryż, kasze, herbatę, kawę, zupy w proszku, żywność dla dzieci (mleko w proszku, dania w słoiczkach, kaszki),
- środki higieny osobistej: pieluchy (różne rozmiary), chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające, podpaski, szampony, mydło, szczoteczki i pasty do zębów, ręczniki jednorazowe,
- koce, karimaty, śpiwory,
- baterie, latarki, ładowarki do telefonów, powerbanki,
Towar można dostarczyć:
- do każdej ze szkół i przedszkola w godzinach funkcjonowania,
- wskazanych jednostek OSP na terenie Gminy Zagórów: Myszakówek, Imielno, Łomów, Augustynów, Wrąbczyn, Trąbczyn, Szetlewek, Kopojno, Skokum w godzinach od 18.00 do 20.00 w poniedziałek, środę i piątek,
- siedziby Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Zagórowie przy ul. Duży Rynek 35 w godzinach od 8.00 do 18.00,
Szczegółowych informacji udzielają:
Karol Błaszczak tel. 504570045, Marzena Rogowska tel. 577480688
Michał Król tel. 519679681, Tomasz Teodorczyk tel. 784919264

Uwaga! Prosimy, żeby przekazywane produkty były nowe lub w bardzo dobrym stanie technicznym. Potrzebujemy artykułów wypranych i czystych, z których sami chcielibyśmy korzystać.
Ze względu na pilne potrzeby i dramatyczną sytuację liczymy na Państwa pomoc.


Burmistrz Gminy Zagórów
/-/ Roman Kulterman                         

Czytaj całość artykułu "Apel do Mieszkańców Gminy Zagórów"

Ikonka symbolizująca artykuł

Szafowanie dla Tymka

2022-02-15
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów
tel. (63)274-88-33

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności