Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

2018-07-01

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM
DANYCH W REJESTRZE KORESPONDENCJI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE

Wobec wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- Sławomir Laskowski. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MGOPS Zagórów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@selcom.pl lub telefonicznie: 509 776 801.
3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa a więc przesłanka wymieniona w art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przepisem tym jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) do Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217)
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze: prowadzenia rejestru otrzymywanej korespondencji, przygotowywaniu odpowiedzi na otrzymaną korespondencję oraz rejestru wysyłanej korespondencji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres przewidziany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przyjętym do stosowania w MGOPS Zagórów.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie. ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel./faks (63)274-88-33

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji