Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

Data publikacji: 2021-06-18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że od 1 lipca 2021 r. nie będzie organem realizującym program "Dobry start".

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

300+

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.

Data publikacji: 2021-06-14

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że od 1 lipca 2021 roku zmianie ulega Ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie:

1) jednoosobowym - 40%, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

2) wieloosobowym - 30%przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględniać się będzie kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2020 wyniosło: 5167,47 zł. 

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Nowe wzory wniosków będzie można pobrać od 1 lipca 2021 roku ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie. Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 274-88-35.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Data publikacji: 2021-04-23

Przypominamy, że: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września br.

Spisz się przez Internet! To szybka i wygodna metoda udziału w spisie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

W Urzędzie Miejskim w Zagórowie mieści się także stanowisko komputerowe do samospisu.

 

Narodowy Spis Powszechny

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+)

Data publikacji: 2021-04-15

Od 1 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, na który będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawcego i będzie trwał do 31 maja 2022 r.
Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. jest złożenie nowego wniosku. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.
Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r., w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,

- w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami'

Data publikacji: 2021-04-09

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, na terenie miasta i gminy Zagórów.

Okres realizacji programu: 1.01. – 31.12.2021 r.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze miesięcznym do 30 godzin. Usługi te mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 do 22:00.

Czytaj całość publikacji "Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami'"

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik docx 14KB)
  2. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik docx 15KB)

WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2021-04-07

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Jakie są główne złożenia programu ?
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
Jak to działa?
Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

- 22 505 11 11.

Czytaj całość publikacji "WSPIERAJ SENIORA"

wspieraj seniora - plakat 1wspieraj seniora - plakat 2

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia Wielkanocne

Załączniki:

  1. Życzenia Wielkanocne (plik docx 1592KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP